Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1. Onder gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt verstaan Frankly Amsterdam B.V., te (1019 PV) Amsterdam aan de Sumatrakade 735 - 737. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door gebruiker gesloten overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten en voorts op alle door gebruiker uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen. 

1.3. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover gebruiker zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. 

ARTIKEL 2 - TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

2.1. Alle van gebruiker uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mondelinge toezeggingen binden gebruiker pas nadat deze uitdrukkelijk door gebruiker (schriftelijk) zijn bevestigd. 

2.2. Een order dient schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend. Gebruiker is niet eerder gebonden, nadat gebruiker een order schriftelijk heeft bevestigd, of doordat gebruiker met (de voorbereiding van) de uitvoering van een order een aanvang heeft gemaakt. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen acht dagen na overhandiging, danwel verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is ontvangen. Indien een afzonderlijke schriftelijke bevestiging is uitgebleven, treedt de factuur daarvoor in de plaats. 

2.3. De wederpartij wordt geacht bij het accepteren van een aanbieding van gebruiker te hebben geïnformeerd naar de tarieven en prijzen van gebruiker en daarmee te hebben ingestemd. 

2.4. De wederpartij kan enkel binnen 24 uur nadat gebruiker een order schriftelijk heeft bevestigd de order schriftelijk annuleren. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de wederpartij zijn pas van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de gebruiker. 

2.5. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten die bij de offertes getoond, gevoegd of meegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen in de kleur en/of uitvoering, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde 

modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in
de technische en esthetische uitvoering van de zaken, verplichten gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de wederpartij niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde zaken te weigeren. 

ARTIKEL 3 - LEVERING VAN ZAKEN

3.1. In de orderbevestiging vermeldt gebruiker de geschatte levertijd van de zaken.
De door gebruiker opgegeven levertijden worden bij benadering vastgesteld, zijn vrijblijvend en gelden derhalve niet als een fatale termijn, tenzij een bepaalde levertijd door gebruiker uitdrukkelijk wordt gegarandeerd. Gebruiker gaat bij de vaststelling van de levertijd uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 

3.2. Overschrijding van een levertijd verplicht gebruiker niet tot enigerlei vergoeding van schade.
Bij overschrijding van een overeengekomen levertijd kan de wederpartij slechts dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, nadat zij gebruiker schriftelijk heeft gesommeerd en in gebreke heeft gesteld. Gebruiker heeft dan het recht, alsnog binnen 10 werkdagen na ontvangst van de sommatie de zaken geheel of gedeeltelijk na te leveren. 

3.3. Indien de wederpartij de levering van gebruiker niet aanvaardt kan gebruiker integrale nakoming van
de overeenkomst verlangen, danwel de overeenkomst schriftelijk ontbinden, in welk geval de wederpartij, uit hoofde van een tekortkoming, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30% van het factuurbedrag jegens gebruiker verbeurt. Dit laat het recht van gebruiker onverlet om volledige schadevergoeding te vorderen. 

3.4. De verzendkosten worden per land apart doorberekend, zoals aangegeven in de actuele prijslijst van het desbetreffende land.

3.5. Tenzij expliciet anders tussen partijen wordt overeengekomen, wordt de aflevering van de zaken geacht plaats te vinden op moment van feitelijke beschikkingstelling daarvan aan de wederpartij, danwel aan een door de wederpartij aan te wijzen derde. 

3.6. Transport van de zaken geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij. 

3.7. Iedere mogelijke schade door transport dient direct bij aflevering aan gebruiker gemeld te worden. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij eventuele retourzendingen berust bij de wederpartij. 

3.8. Na aflevering zijn de zaken, welke het voorwerp van de overeenkomst vormen, geheel voor risico van de wederpartij. 

3.9. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om in gedeelten af te leveren en deze deelleveringen separaat te factureren. 

ARTIKEL 4 - GARANTIE EN ONDERHOUD

4.1. De gebruiker staat voor een periode van 24 maanden bij vloerkleden en 12 maanden bij overige artikelen na levering van de zaken in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken. 

4.2. Indien de wederpartij zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van gebruiker aan de zaken reparaties danwel wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting aan de zijde van de gebruiker. 

4.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak. Gebruiker is niet gehouden tot reparatie van de zaken die defect zijn gegaan als gevolg van: molest, nalatigheid, opzet of grove schuld en schade als gevolg van ongedierte. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden. 

4.4. Indien de geleverde zaken binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn van 12 maanden niet deugdelijk zijn, zal gebruiker de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- de wederpartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 

4.5. De wederpartij kan op een gebrek aan de geleverde zaak geen beroep meer doen, indien hij niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij gebruiker heeft gereclameerd. 

4.6. De wederpartij draagt zelf zorg voor het normale onderhoud en reiniging van de geleverde zaken. Tevens draagt de wederpartij zorg voor de reparatie van schade als gevolg van normale slijtage bij het gebruik van de zaken, zulks ter beoordeling van gebruiker. 

ARTIKEL 5 - PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief eventuele kosten van derden, die door gebruiker ten behoeve van voor de wederpartij uit te voeren werkzaamheden zijn ingeschakeld. 

5.2. Douaneformaliteiten om invoergoederen in het vrije verkeer te brengen, om goederen onder een douaneregeling te plaatsen of om goederen uit te voeren zullen worden vervuld door gebruiker maar komen voor rekening van de wederpartij. 

5.3. Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de kosten van één of meer van de prijsbepalende factoren stijgen na de datum van het sluiten van de overeenkomst. Prijsbepalende factoren zijn onder meer inkoopprijzen, kosten van vervoer, materiaalprijzen, produktieprijzen waaronder loonstijgingen, invoerrechten, belastingen, overheidsheffigen, waar ook ter wereld. Gebruiker zal wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

ARTIKEL 6 - BETALING EN VERZUIM

6.1. Tenzij tussen gebruiker en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling door de wederpartij, zonder enige vorm van verrekening, als volgt plaats:
- voor nieuwe klanten van gebruiker de totale koopprijs bij het sluiten van de overeenkomst;
- voor bestaande klanten van gebruiker de totale koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum. 

6.2. Facturatie geschiedt altijd in de valuta euro. 

6.3. Indien door de wederpartij niet volledig en/of niet tijdig is voldaan aan zijn betalingsverplichtingen in de zin van lid één van dit artikel, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker. 

6.4. Indien de wederpartij in verzuim is, dan is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225,= exclusief BTW. 

6.5. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, heeft gebruiker het recht van
de wederpartij voldoende zekerheid voor betaling te verlangen. Indien de wederpartij hieraan niet voldoet, is hij in verzuim en is gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de schade op de wederpartij te verhalen. 

6.6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen
met betrekking tot een overeenkomst of indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens gebruiker zal kunnen voldoen, dan wel wanneer de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring van de wederpartij is gedaan, wanneer surseance van betaling door de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij onder curatele is gesteld, dan wel te zijner laste enig beslag ligt, heeft gebruiker het recht om nakoming uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomsten met de wederpartij, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden eventuele verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. 

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

7.1. In geval van overmacht heeft gebruiker het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens
de wederpartij op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de wederpartij of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van gebruiker. 

7.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de invloed van gebruiker liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die
de nakoming van de verplichtingen van gebruiker uit overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, onvoorziene defecten aan machines, storingen in de energielevering en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen. 

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ANDERE ZEKERHEDEN

8.1. Al hetgeen door gebruiker aan de wederpartij wordt geleverd/nog zal worden geleverd blijft eigendom van gebruiker, zolang gebruiker nog enig bedrag te vorderen heeft uit hoofde van enige overeenkomst, waaronder
ook, doch niet uitsluitend schades, boetes, rentes en kosten. De wederpartij is, zolang hij niet volledig aan al
zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden dan wel te bezwaren. 

8.2. Indien duidelijk is dat de wederpartij niet,
niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen
jegens gebruiker heeft voldaan, of zal kunnen voldoen,
is gebruiker onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van de wederpartij terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar de zaken zich bevinden. De wederpartij is verplicht daaraan onmiddellijk zijn medewerking, in welke vorm dan ook, te verlenen. Dit voorgaande laat het recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding van gebruiker onverlet. 

8.3. Indien daar naar het oordeel van gebruiker redenen voor zijn, heeft gebruiker het recht, alvorens tot levering over te gaan, betaling te verlangen of waarborgen te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van
de wederpartij. Tot die tijd is gebruiker gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om daarnaast nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. 

8.4. Indien en zolang gebruiker nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/nog te leveren zaken, zal de wederpartij gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden. 

8.5. De wederpartij staat er voor in dat een
beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aan de kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van gebruiker. 

8.6. Gebruiker heeft ten aanzien van de zaken die zij op grond van enige overeenkomst met de wederpartij onder zich heeft een retentierecht, inhoudende dat gebruiker gerechtigd is genoemde zaken onder zich te houden totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst, heeft voldaan. 

ARTIKEL 9 - KLACHTEN

9.1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken, waaronder in ieder geval begrepen weeffouten in de door gebruiker geleverde zaken, dienen binnen acht dagen na levering dan wel binnen acht dagen nadat de wederpartij het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Na het verstrijken van genoemde termijnen komt het recht van de wederpartij om zich op non-conformiteit te beroepen van rechtswege te vervallen, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. 

9.2. Reclames geven de wederpartij nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 

9.3. Indien een reclame door gebruiker als geldig
is aanvaard, dient de wederpartij contact op te nemen
met gebruiker zodat de zaken door gebruiker kunnen worden opgehaald. De kosten en het risico van transport komen voor rekening van gebruiker. Tenzij anders wordt overeengekomen, worden geretourneerde zaken door gebruiker alleen geaccepteerd, indien zij in staat van nieuw verkeren, zulks ter beoordeling van gebruiker. 

9.4. Geaccepteerde retourzendingen worden ter keuze van gebruiker danwel gecrediteerd tot een door gebruiker in redelijkheid vast te stellen bedrag, waarbij de overeenkomst als ontbonden zal worden beschouwd, danwel vervangen door gelijke zaken, zonder dat gebruiker gehouden zal zijn tot vergoeding van kosten, schaden of interessen, door de wederpartij en/of derden gemaakt of geleden. 

9.5. Reparaties waartoe gebruiker niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van
de wederpartij, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. 

9.6 Producten met een open breistructuur zijn gevoeliger voor contact met scherpe objecten zoals onderandere: sieraden, haaltjes aan nagels etc. Er kan derhalve niet gegarandeerd worden dan klachten met betrekking tot haaltjes, ladders en/of gaten geaccepteerd worden. 

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEDEN

10.1. Voor door de wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is gebruiker niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van gebruiker. 

10.2. Voorzover gebruiker verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de zaken, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft. 

10.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade. 

10.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld danwel voor schade die wordt veroorzaakt door materialen die door op verzoek en met toestemming van de wederpartij door derden worden geleverd. De wederpartij is verplicht genoemde derden voldoende in de gelegenheid te stellen hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De wederpartij zal zich houden aan de eventueel voor deze werkzaamheden en/of dit materiaal geldende voorschriften. 

10.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door gebruiker geleverde zaken berusten bij gebruiker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

11.2. Het is de wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker niet toegestaan om op de door gebruiker geleverde zaken of op de verpakkingen daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen of de geleverde zaken of enige gedeelte daarvan te wijzigen of openbaar te maken, of te verveelvoudigen. 

11.3. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten of wanneer het vermoeden bestaat dat met uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het gebruiker vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade terzake zoveel mogelijk te beperken. 

11.4. De wederpartij zal gebruiker onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door gebruiker geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden. 

ARTIKEL 12 - VERJARING

12.1. Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde een natuurlijk persoon die (mede) handelt in de uitoefening van of ten behoeve van een vrij beroep of bedrijf, jegens de gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan. 

ARTIKEL 13 - GESCHILLEN: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1. Op alle overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

13.3. Alle geschillen die zich tussen partijen mochten voordoen met betrekking tot deze overeenkomst en overige rechtsverhoudingen worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.